Time : 2016-10-14 10:51:50
Điểm: 10/10
I am so sad and tired!

Nhận xét của giáo viên :

I am so sad and tired!

Well-done. Cô đánh giá cao về tính sáng tạo của em. Cố gắng phát huy tiếp em nhé.