Time : 2016-10-14 19:05:28
Điểm: 10/10
The gray seal: I'm tired. I'm very sore.

Nhận xét của giáo viên :

The gray seal: I'm tired. I'm very sore.

Well-done. Cô đánh giá cao về tính sáng tạo của em. Cố gắng phát huy tiếp em nhé.