Time : 2016-10-14 11:02:43
Điểm: 10/10
I can't because now I am too tired!

Nhận xét của giáo viên :

I can't because now I am too tired!

Well-done. Cô đánh giá cao về tính sáng tạo của em. Cố gắng phát huy tiếp em nhé.