Time : 2016-10-14 16:29:15
Điểm: 10/10
Mike: "Please don't mention it again!"

Nhận xét của giáo viên :

Mike: "Please don't mention it again!"

Well-done. Cô đánh giá cao về tính sáng tạo của em. Cố gắng phát huy tiếp em nhé.