Time : 2021-03-11 19:24:02
Điểm: 10/10
The children are covered in mud.

Nhận xét của giáo viên :

Bạn miêu tả chính xác ngữ pháp và nội dung tranh.