Time : 2021-03-12 00:51:48
Điểm: 10/10
The children covered in mud are very happy.

Nhận xét của giáo viên :

Bạn kết hợp rút gọn mệnh đề quan hệ khá hay. Hãy phát huy nhé.