Time : 2021-03-14 18:47:47
Điểm: 10/10
All the children were covered with brown mud.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)