Time : 2021-03-13 15:53:35
Điểm: 10/10
The children covered in mud are very happy

Nhận xét của giáo viên :

Bạn viết câu với dạng rút gọn mệnh đề quan hệ thành quá khứ phân từ hay.