Time : 2021-03-11 21:03:35
Điểm: 10/10
The kids are covered in mud.

Nhận xét của giáo viên :

The kids are covered in mud.

Câu miêu tả chính xác, ý rõ ràng.