Time : 2021-07-29 14:51:48
Điểm: 10/10
She is cutting the bread into slices

Nhận xét của giáo viên :

She is cutting the bread into slices.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé.