Time : 2021-07-29 15:09:20
Điểm: 10/10
The old lady is cutting the bread into many slices.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)