Time : 2021-07-29 15:01:33
Điểm: 10/10
The woman is cutting the bread into slices

Nhận xét của giáo viên :

The woman is cutting the bread into slices.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!