Time : 2021-10-21 15:58:16
Điểm: 10/10
They are demonstrating against the war.

Nhận xét của giáo viên :

They are demonstrating against the war.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)