Time : 2021-10-21 18:18:00
Điểm: 10/10
Many people are demonstrating against the war.

Nhận xét của giáo viên :

Many people are demonstrating against the war.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)