Time : 2021-10-21 16:57:03
Điểm: 10/10
The people are demonstrating against the war.

Nhận xét của giáo viên :

The people are demonstrating against the war.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)