Time : 2021-12-10 16:10:41
Điểm: 10/10
I will hand in my homework on time.

Nhận xét của giáo viên :

Câu viết đúng ngữ pháp. Sẽ đúng hơn nếu dùng ngôi thứ 3 (he, they, she...) và sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hoạt động đang diễn ra trong tranh.