Time : 2021-12-10 11:36:43
Điểm: 10/10
The girl is handing in the homework to the teacher.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)