Time : 2021-10-10 09:41:50
Điểm: 3/10
Dear Lisbon,

After reading your letter, I and my husband are surprised and sorry about that. I don't know that Milu causes the terrible problem for our neighbor before you inform us. So thank you for your feedback about this problem, if you don't, I think we still create many nerves for our lovely neighbor.

To resolve Milu's barking, my husband will do some training session for her. Milu is a smart dog so I think she will become more obedient. But she also need time to change , i expect that you can sympathize in next some days.

We also have a child and now he is studying at university so we know how important is this time for you. If need our help, we always willing.

Sincerely,

Kate Thomas

Nhận xét của giáo viên :

Dear Lisbon,

After reading your letter, I and my husband chủ ngữ I thường đứng sau and are surprised and sorry about that. I don't know that Milu causes the terrible problem for our neighbor before you inform us. So thank you for your feedback about this problem, if you don't, I think we still create many nerves for our lovely neighbor.trùng ý câu trước

To resolve Milu's barking, my husband will do some training session for her. Milu is a smart dog so I think she will become more obedient. But she also needs time to change , i viết hoa đại từ nhân xưng I expect that you can sympathize in next some days.

We also have a child and now he is studying at university so we know how important is this time for you. If need our help, we always willing.

Sincerely,

Kate Thomas

Bài viết của bạn sơ sài, các ý diễn đạt chung chung, chưa có nguyên nhân của sự việc, chưa có hướng giải quyết phù hợp.

Bạn cần viết thư tới Jimmy Lisbon với cương vị là Kate để phản hồi thư phàn nàn về tiếng cho nhà bạn sủa ảnh hưởng đến việc học và giấc ngủ của anh ấy như sau:

- Cám ơn thư phản ánh tình hình con chó nhà bạn hay sủa, ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là Jimmy Lisbon

- Xin lỗi vì việc con chó của nhà bạn đã làm ảnh hưởng đến việc học, việc ôn thi của anh ấy khi anh ấy đang theo đuổi ngành Toán học của 1 trường đại học ở trong vùng; bên cạnh đó còn làm ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của anh ấy vào ban đếm

- Khẳng định việc kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của con chó, tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó hay sủa như vậy, làm ảnh hưởng đến người khác

- Hy vọng anh ấy thông cảm cho tình trạng của con chó và hứa sẽ cố gắng không để làm phiền đến anh ấy nữa

- Hy vọng anh ấy sẽ đạt được kết quả tốt ở ngành học mà mình đang theo đuổi