Bài 3: Cách phát âm phụ âm trong tiếng Anh (Consonants - Part 1)

Trong bài học sau đây chúng ta sẽ học cách phát âm phụ âm (consonants) trong tiếng Anh (phần 1) cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Choose the picture that best describes the mouth position for /p/ and /b/

Chọn bức tranh miêu tả đúng nhất vị trí miệng của hai âm /p/ và /b/


loading...
2
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /p/, /b/ và thu âm lại


loading...
3
Choose the picture that best describes the mouth position for /f/ and /v/

Chọn bức tranh miêu tả đúng nhất vị trí miệng của hai âm /f/ và /v/


loading...
4
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /f/, /v/ và thu âm lại


loading...
5
Choose the picture that best describes the mouth position for /t/ and /d/

Chọn bức tranh miêu tả đúng nhất vị trí miệng của hai âm /t/ và /d/


loading...
6
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /t/, /d/ và thu âm lại


loading...
7
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /m/ và thu âm lại


loading...
8
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /n/ và thu âm lại


loading...
9
Choose the picture that best describes the mouth position for /ŋ/

Chọn bức tranh miêu tả đúng nhất vị trí miệng của âm /ŋ/


loading...
10
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /ŋ/ và thu âm lại


loading...
11
Thu âm

Nghe câu ví dụ và thu âm lại


loading...
Bài tập về nhà
12
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...