Bài 5: Cách phát âm nhấn mạnh với trọng âm của từ (Word Stress)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm nhấn mạnh với trọng âm của từ cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Click on the correct answer

Chọn câu trả lời đúng


loading...
2
Chọn âm tiết được nhấn mạnh nhất trong các từ sau

Choose the strongest syllable in these words


loading...
3
Chọn âm tiết có chứa âm được lướt /ə/ trong các từ sau

Choose the syllable with the schwa /ə/ in these words


loading...
4
Put the words in the appropriate column according to their strongest syllable

Sắp xếp các từ vào cột thích hợp dựa vào âm tiết được nhấn mạnh trong từ đó


loading...
5
Click on the words with two or more syllables in the following dialogue.

Click vào các từ có từ hai âm tiết trở lên trong đoạn hội thoại sau.


loading...
6
Thu âm

Nghe câu mẫu của vai B và thu âm lại.


loading...
Bài tập về nhà
7
Choose the words with the stress on the first syllable.

Chọn những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


loading...