Phần 1: Language
(Review 2 - Lớp 12 - Language - trang 70-71 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK tiếng Anh lớp 12 - Vocabulary - sách mới

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.
(Hoàn thành các câu, sử dụng dạng thức đúng của từ trong ngoặc.)
1.
Many immigrants were forced to _________ into the dominant culture. (assimilation)
(Nhiều người nhập cư bị buộc phải đồng hóa vào nền văn hóa thống trị.)
Đáp án: assimilate
Giải thích: Sau 'to be + forced + to' chúng ta dùng động từ nguyên thể, nên chúng ta dùng động từ của 'assimilation' là 'assimilate'.
2.
Languages represent a way of life and are important for preserving a people's cultural _________ . (identify)
(Các ngôn ngữ đại diện cho lối sống và rất quan trọng để bảo tồn bản sắc văn hóa của người dân.)
Đáp án: identity
Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là tính từ nên chúng ta cần điền danh từ của 'identify' là 'identity'.
3.
________ costumes help people to learn about their history and preserve their heritage. (nation)
(Trang phục dân tộc giúp mọi người tìm hiểu về lịch sử của họ và bảo tồn di sản của họ.)
Đáp án: National
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Differences between people based on nationality, ________, gender, class, religion beliefs, etc. might be sources of conflicts in a multicultural environment. (ethnic)
(Sự khác biệt giữa người dân dựa trên quốc tịch, dân tộc, giới tính, tầng lớp, tín ngưỡng tôn giáo, vv ... có thể là nguồn gốc của các xung đột trong môi trường đa văn hóa.)
Đáp án: ethnicity
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
In the age of globalisation, many young people choose to maintain their own culture and ________ different aspects of other cultures into it. (integration)
(Trong thời đại toàn cầu hoá, nhiều thanh niên chọn cách duy trì nền văn hoá của bản thân và hội nhập các khía cạnh khác nhau của các nền văn hoá khác vào nó.)
Đáp án: integrate
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.