Phần 1: Language
(Review 2 - Lớp 12 - Language - trang 70-71 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 71 SGK tiếng Anh lớp 12 - Grammar - sách mới

4. Fill each gap with an appropriate preposition.
(Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp.)
1.
May I introduce you _________ our new computer technician?
(Tôi xin phép giới thiệu bạn với kỹ thuật viên máy tính mới của chúng tôi nhé?)
Đáp án: to
Giải thích: Ta có 'introduce + sb + to + sb' mang nghĩa là 'giới thiệu ai với ai'.
2.
I am thinking _________ buying a new laptop because this one is too old.
(Tôi đang nghĩ về việc mua một chiếc máy tính xách tay mới vì chiếc máy này đã quá cũ rồi.)
Đáp án: of/ about
Giải thích: Ta có 'think of/ about' mang nghĩa là 'nghĩ/ cân nhắc về'.
3.
My brother would like to specialise _________ computer science.
(Anh trai tôi muốn có chuyên môn về khoa học máy tính.)
Đáp án: in
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You can use my smartphone to search _________ the materials you need.
(Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của tôi để tìm kiếm các tài liệu bạn cần.)
Đáp án: for
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
This security app can protect users' devices _________ hackers.
(Ứng dụng bảo mật này có thể bảo vệ thiết bị của người dùng tránh những kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu.)
Đáp án: from
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.