Phần 1: Language
(Review 2 - Lớp 12 - Language - trang 70-71 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 71 SGK tiếng Anh lớp 12 - Grammar - sách mới

6. Match the two halves of the sentences.
(Ghép hai nửa của câu với nhau.)
AB
1. I'm getting better and better (Tôi đang ngày càng trở nên giỏi hơn)a. fewer and fewer people are using postal services. (càng ngày càng ít người sử dụng các dịch vụ thư tín.)
2. When the technician finally installed the app, (Khi nhân viên kĩ thật cài đặt xong ứng dụng,)b. before I moved to this school. (trước khi tôi chuyển đến trường này.)
3. Before my grandad came to visit me, (Trước khi ông tôi đến thăm tôi,)c. he had already signed up for the course. (anh ấy đã đăng kí cho khóa học.)
4. With the advent of digital media (Với sự xuất hiện của truyền thông kĩ thuật số)d. so I covered my ears. (nên tôi đã bịt tai lại.)
5. The noise was getting louder and louder (Tiếng ồn càng ngày càng lớn hơn)e. I had already left the store. (tôi đã rời cửa hàng rồi.)
6. I had used the student blog and discussion forum (Tôi đã sử dụng trang blog cá nhân và diễn đàn thảo luận dành cho sinh viên)f. at cooking traditional dishes. (về nấu các món ăn truyền thống.)
7. My friend never told me (Bạn của tôi chưa từng kể với tôi)g. he had never flown on an aeroplane. (ông chưa từng đi máy bay.)
Đáp án:
1 - f
2 - e
3 - g
4 - a
5 - d
6 - b
7 - c