Phần 2: Skills
(Review 2 - Lớp 12 - Skills - trang 72-73 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 72 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading - sách mới

1. Read the text about advertising and the media.
(Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.)
Advertising and the mass media
(Quảng cáo và phương tiện truyền thông đại chúng)
Having the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media have naturally become ideal tools for advertising.
(Có khả năng truyền tải thông tin đến nhiều khán giả cùng một lúc, các phương tiện thông tin đại chúng đã nghiễm nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo.)
This huge industry has reached and dominated almost all types of the mass media.
(Ngành công nghiệp khổng lồ này đã vươn tới và thống trị hầu hết tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng.)
Advertisements are everywhere, from broadcast media (the radio, television and films), Internet media (email, websites and blogs), print media (newspapers, magazines, books and comics), outdoor media (billboards, signs and placards) to digital media, which include Internet and mobile devices.
(Quảng cáo ở khắp mọi nơi, từ các phương tiện truyền thông phát sóng (đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh), phương tiện truyền thông Internet (email, trang web và blog), phương tiện truyền thông in ấn (báo, tạp chí, sách và truyện tranh), phương tiện truyền thông ngoài trời (bảng thông báo, biển báo và áp phích) cho tới các phương tiện truyền thông kĩ thuật số bao gồm Internet và các thiết bị di động.)
Advertising is beneficial to the mass media too.
(Quảng cáo cũng mang lại lợi ích cho phương tiện truyền thông đại chúng.)
Companies and businesses are willing to spend millions, even billions of dollars, to influence customers' attitudes towards their ideas, services and products.
(Các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la để tác động đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ.)
Their advanced advertising methods and techniques are successful in persuading customers of all ages and genders, and turning luxuries into necessities.
(Phương pháp và thủ thuật quảng cáo tiên tiến của họ thành công trong việc thuyết phục khách hàng ở mọi lứa tuổi và giới tính, và biến những thứ xa hoa thành những nhu cầu thiết yếu.)
Because of the easy access to all forms of the media, information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively.
(Bởi vì sự tiếp cận dễ dàng với tất cả các hình thức phương tiện truyền thông, thông tin có thể đến được mọi ngóc ngách trên thế giới một cách nhanh chóng và hiệu quả về chi phí.)
In addition, all media channels receive huge sums of money from advertisers, which allows them to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide.
(Thêm vào đó, tất cả các kênh truyền thông đều nhận được khoản tiền khổng lồ từ các nhà quảng cáo, cho phép họ tạo ra các chương trình và dịch vụ thú vị và tốt hơn cho một số lượng lớn người trên toàn thế giới.)