Phần 2: Skills
(Review 2 - Lớp 12 - Skills - trang 72-73 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 72 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading - sách mới

2. Read the text again and answer the questions.
(Đọc lại bài đọc và trả lời các câu hỏi.)
1.
Why have the mass media naturally become ideal tools for advertising?
(Tại sao các phương tiện thông tin đại chúng nghiễm nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo?)
Đáp án: Because they have the power to deliver information to large audiences at the same time. (Bởi vì chúng có khả năng cung cấp thông tin cho nhiều khán giả cùng lúc.)
2.
What are some kinds of advertisements?
(Một số loại quảng cáo là gì?)
Đáp án: They are broadcast media, Internet media, print media, outdoor media and digital media. (Chúng là phương tiện phát sóng, phương tiện truyền thông Internet, phương tiện truyền thông in ấn, phương tiện truyền thông ngoài trời và phương tiện truyền thông kỹ thuật số.)
3.
Why are companies and businesses willing to spend money on advertising?
(Tại sao các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền cho quảng cáo?)
Đáp án: Because they want to influence customers' attitudes towards their ideas, services and products. (Vì họ muốn tác động đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ.)
4.
How do advertisers persuade customers?
(Các nhà quảng cáo thuyết phục khách hàng bằng cách nào?)
Đáp án: They use (all forms of media and) advanced advertising methods and techniques. (Họ sử dụng (tất cả các hình thức truyền thông và) phương pháp và thủ thuật quảng cáo tiên tiến.)
5.
What does the easy access to the media offer advertising?
(Việc tiếp cận dễ dàng với các phương tiện truyền thông mang lại cho quảng cáo những gì?)
Đáp án: Information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively. (Thông tin có thể đến được mọi ngóc ngách trên thế giới một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.)
6.
How beneficial is advertising to the mass media?
(Quảng cáo có lợi cho các phương tiện thông tin đại chúng như thế nào?)
Đáp án: Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide. (Các khoản tiền lớn từ các nhà quảng cáo cho phép các kênh truyền thông tạo ra những chương trình và dịch vụ tốt hơn và thú vị hơn cho một số lượng lớn người xem trên toàn thế giới.)