Unit 1 - HelloUnit 1: Hello


Trong bài này chúng ta sẽ học về cách chào hỏi khi mới gặp nhau.
 

Vocabulary - Từ vựng
 

Từ vựng Phiên âm Từ loại   Nghĩa
come  /kʌm/ n đến
fine /faɪn/ adj tốt, khỏe
from /frɒm/ prep từ (đâu)
how /haʊ/ adv thế nào, như thế nào
no /nəʊ/ interj không
soup /suːp/ n xúp, canh
student /ˈstjuː.dənt/ n sinh viên
teacher /ˈtiː.tʃəʳ/ n giáo viên
very /ˈver.i/ adv rất
well /wel/ adv (nghĩa trong bài) khỏe
where /weəʳ/ adv ở đâu
yes /jes/ interj vâng, dạ, ừ


Expressions - Thành ngữ
 

And you? Còn bạn thì sao?
to be from quê ở, từ (đâu) đến 
Hello Xin chào, Chào bạn (dùng để chào ai một cách thân mật hoặc chào người nhỏ tuổi hơn mình,)
How are you? Bạn (anh, chị, ông, bà...) có khỏe không
Thank you Cám ơn
Thanks
Where are you from? Bạn từ đâu đến?


 

People's names - Tên người
 

First name - Tên

Last name - Họ
Female- Nữ Male - Nam
Ann Alan Clark
Carol David Green
Linda John Hudson
Sally Peter Martin
Susan     Smith


Lưu ý - Trong tiếng Anh, tên riêng thường đứng trước họ.

E.g. Ví dụ:
David Clark  thì tên là David còn họ là Clark.

E.g. Ví dụ:
Mr. David Clark. or Mr. Clark.

 

Trong tiếng Anh, không dùng tên đi với Mr., Miss, Ms, Mrs. Phải dùng họ hoặc là họ tên đầy đủ. Đây là cách gọi trang trọng.

 

Mr. David Clark. or  Mr. Clark
Mrs. Linda Martin or   Mrs. Martin

 

Cách gọi thân thiện
  Thường chỉ dùng tên. Eg: John or David
Nếu không dùng tên thì ngoài ra có thể dùng: Darling, Honey, Baby- cho người yêu hoặc người thân.

Dad, daddy (bố); mum, mummy (mẹ).

 

Geographical names - Tên địa danh
 

Argentina   nước Áchentina
Brazil   nước Braxin
Canada   nước Canada
England   nước Anh
France   nước Pháp
Greece   nước Hy Lạp
Holland   nước Hà Lan
Italy   nước Ý
Japan   nước Nhật
Mexico   nước Mêhicô
Spain   nước Tây Ba Nha
Turkey   nước Thổ Nhĩ Kỳ

 

Listening - Nghe

Sau đây chúng ta nghe mẩu hội thoại:

I'm là viết tắt của I am - đây là động từ "to be" chia ở ngôi thứ nhất số ít.
A: Hello!

B: Hello!
A: I'm David Clark .

B: I'm Linda Martin.

 


C: Are you a teacher?

D: No, I'm not.

C: Oh, are you a student?

D: Yes, I am.

 

E: Are you from England?

F:  No, I'm not.

E: Where are you from?

F: I'm from Canada.

 

G: Hello, John!

H: Hello Peter. How are you?

G: I'm very well, thanks. And you?

H: I'm fine, thanks.

 

 


 

 

Grammar - Ngữ Pháp
1. Personal Pronouns (Đại từ nhân xưng)

Đại từ nhân xưng là những từ dùng trong xưng hô giao tiếp

Trong tiếng Anh có 3 ngôi:

Ngôi Số ít Số nhiều
Thứ 1 (Chỉ người nói) I We
Thứ 2 (Chỉ người nghe) You You
Thứ 3  (Được người nói đề cập tới (không tham gia trực tiếp vào câu chuyện) He 
She 
 It
They


Notes (Chú ý)
We với nghĩa "chúng tôi" chỉ bao gồm những người nói
E.g.  Can we go out now?
Yes, you can.
We với nghĩa "chúng ta  sẽ bao gồm cả người nói lẫn người nghe.
E.g.  Can we go out now?
 
Yes, we can. Let's go now.

   

2. The Present Simple Tense of "to be" (Thì hiện tại của động từ "to be")

Động từ "to be" thường mang nghĩa là: Thì, là, bị, ở, được (lưu ý chức năng chính của động từ to be chỉ mang chức năng ngữ pháp chứ không phải là ngữ nghĩa).
 

Câu khẳng định

I
 
'm
am
  I am a student.She is from England.

You 're
are
He 's
is
She

 

Câu nghi vấn

Yes / No Questions.

Am I    Am I a student?Are you from England?

Are you
Is she
he

Yes, I am
you are
he is
she is
No, I'm not
I am not
You aren't
You are not
He isn't
She is not

Câu hỏi có từ để hỏi

Where am I
are you
is he
is she
from? I'm from Canada

E.g.

- Where is she from? Cô ấy đến từ đâu?)
-She is from Italy Cô ấy đến từ nước Ý.
- She is Italian Cô ấy là người Ý.
 


Trong bài học hôm nay có một số từ mới và mẫu câu cần ghi nhớ:

Từ mới:  Come, fine, thanks
Mẫu câu:
- How are you?
- Fine, thanks. And you?
- Fine, thanks.
- Where are you from?
- I'm from ...
- Are you from ....?
- Yes. I am.
- No. I am not.


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.362
  Thành viên mới nhất:
  JoannaChorb
  Đang trực tuyến: 526

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng