Unit 5 - I'm cold
Unit 5 - I'M COLD. Tôi lạnh

Trong bài 4 chúng ta đã được học tính từ chỉ thị (this, that, these, those), tính từ sở hữu (my, your, his, her,...).
Trong bài này các bạn được học cách sử dụng tính từ miêu tả.
 

Vocabulary
Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghe Nghĩa
angry  /ˈæŋ.gri/ adj giận, tức giận
beautiful  /ˈbjuː.ti/ adj đẹp
big  /bɪg adj lớn, to
bikini  /bɪˈkiː.ni/ n áo tắm hai mảnh
camera  /ˈkæm.rə/ n máy ảnh
cheap  /tʃiːp/ n rẻ
cold  /kəʊld/ n lạnh
desert  /dɪˈzɜːt/ n sa mạc
diamond  /ˈdaɪə.mənd/ n kim cương
dress  /dres/ n áo đầm ( dài)
empty  /ˈemp.ti/ adj rỗng, (ly) cạn
expensive  /ɪkˈspents/ adj đắt, mắc
fat  /fæt/ adj mập
full  /fʊl/ adj đầy
heavy  /ˈhev.i/ adj nặng cân, nặng nề
hot  /hɒt/ adj nóng
hungry  /ˈhʌŋ.gri/ adj đói
light  /laɪt/ adj nhẹ, nhẹ cân
long  /lɒŋ/ adj dài
maxiskirt  /ˈmæksiˌskɜːt/ n váy dài
miniskirt  /ˈmɪn.ɪˌskɜːt/ n váy ngắn
Miss World  /mɪsˈwɜːld/ n hoa hậu thế giới
new  /njuː/ adj mới
old  /əʊld/ adj
poor  /pɔːʳ/pʊə/ adj nghèo
pyramid  /ˈpɪr.ə.mɪd/ n kim tự tháp
rich  /rɪtʃ/ adj giàu
sad  /sæd/ adj buồn
short  /ʃɔːt/ adj thấp (người); ngắn (vật)
small  /smɔːl/ adj nhỏ
strong  /strɒŋ/ adj mạnh
tall  /tɔːl/ adj cao
the USSR  /ðəjuːesesˈɑːʳ/ n liên xô (cũ)
thick  /θɪk/ adj dày
thin  /θɪn/ adj (người) ốm, (vật) mỏng
thirsty  /ˈθɜː.sti/ adj khát nước
tired  /taɪəd/ adj mệt
ugly  /ˈʌg.li/ adj xấu
weak  /wiːk/ adj yếu
young  /jʌŋ/ adj trẻ

 

People's names

Last name

First name

 Female

Male
Cook
Cooper
Freezer
King
Loot
Parker
Penny
Spence
West
Wilson
Helen Alan
Fred
Joe
Steve

Listening

Mời bạn nghe bài hội thoại sau:


A. Ooh! I'm cold!
B. Are you?
A. Yes, I am.
B. Oh, I'm not. I'm hot!

Grammar

Descriptive Adjectives - Tính từ miêu tả

Tính từ miêu tả (Descriptive Adjectives) được dùng để miêu tả tính chất, tình trạng hoặc phẩm chất của một danh từ hay đại từ.
Tính từ (adjective) là từ miêu tả danh từ hay đại từ.
Tính từ miêu tả danh từ thường đứng trước danh từ.
E.g. Ví dụ:
This house is my house. Ngôi nhà này là nhà của tôi.

Tính từ (adjective) là từ miêu tả đại từ thường đứng sau động từ to be
E.g.
She is nice. Cô ấy đẹp

Descriptive Adjective có thể miêu tả cả danh từ và đại từ. Vậy nó có thể đứng sau động từ to be hoặc đứng trước danh từ.
E.g.
She is tall. - Cô ấy cao
(tall miêu tả đại từ she nên nó đứng sau động từ is (là động từ to be chia với ngôi she))
She is a tall girl. - Cô ấy là một cô gái cao
(tall miêu tả danh từ girl nên nó đứng trước danh từ girl)

Trong bài này, Descriptive Adjective được sử dụng miêu tả đại từ nên nó đi sau động từ to be.
Chú ý vị trí của to be và Descriptive Adjective trong những câu sau:

Trong câu khẳng định, dùng Pronoun (đại từ) + to be + adjective (tính từ)
E.g.
She is rich. - Cô ấy giầu có

Trong câu phủ định, dùng Pronoun (đại từ) + to be not+ adjective (tính từ)
E.g.
She's not rich. - Cô ấy không giầu

Trong câu hỏi dùng đảo to be lên trước pronoun (đại từ) + adjective (tính từ) E.g.
Is she rich? - Cô ấy có giầu không?

Để trả lời có, sử dụng Yes, + pronoun (đại từ) + to be.
E.g.
Yes, she is.   - Vâng, cô ấy giầu

Để trả lời không, sử dụng No, + pronoun (đại từ) + to be not.
E.g.
No, she isn't. - Không, cô ấy không giầu

Language Summary (Tổng kết)

Affirmative (Khẳng đinh)
Pronoun to be Adjective
I 'm
am
cold.
hot.
old.
tired.
hungry.
thirsty.
He
She
It
's
is
We
We
You
You
They
're
are
Negative (Phủ định)
Pronoun to be not Adjective
I 'm not.
am not.
cold.
hot.
old.
tired.
hungry.
thirsty.
He
She
It
's not.
isn't.
is not.
We
We
You
You
They
're not.
aren't.
are not.

 

Questions (Câu hỏi) Answers (Câu trả lời)
To be Pronoun Adjective Yes, Pronoun To be No, Pronoun To be not

Am

 I

old?
hot?
cold?
tired?
hungry? thirsty?

 
 Yes,

 
 

 you are.

No, 

 

you aren't.
Is he
she
it
he she
it
is. he
she
it
isn't.
Are you I am. I 'm not.
you
we
we
they
we
you
we
they
are. we
you
we
they
aren't.


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.959
  Thành viên mới nhất:
  JosephZoola
  Đang trực tuyến: 554
  Đóng