Unit 7 - Everyday Conversation
Unit 7 - Everyday Conversation (Hội thoại hàng ngày)

Vocabulary

 

bank  /bæŋk/ n ngân hàng
bitter  /ˈbɪt.əʳ/ n bia đắng
bread  /bred/ n bánh mì
bus stop 

/'bʌsˌstɒp/

n trạm xe buýt
butter 

/ˈbʌtə(r)

n
café 

/ˈkæfeɪ/

n quán ăn nhỏ
certainly 

/'sɜ:tənlɪ/

adv chắc chắn
coke 

/kəʊk/

n Cô-ca-cô-la
far 

/fɑ:(r)/

adj xa
first 

/ˈfɜ:st/

adj, adv đầu tiên, thứ nhất
half 

/hɑ:f/

n nửa
left 

/left/

adj, adv bên trái
lemon 

/ˈlemən/

n chanh
milk 

/mɪlk/

n sữa
near 

/nɪə(r)/

adj gần
oil 

/ɔɪl/

n dầu
pass 

/pɑ:s/

v chuyền qua, đưa qua
penny (pl. pence= p) 

/ˈpeni/

/pens/
n xu (số nhiều:những đồng xu)
pepper 

/ˈpepə(r)/

n tiêu
pint  /paɪnt/ n = 0,568 lít
post office 

/'pəʊstˌɒfɪs/

n bưu điện
pound = £ 

/paʊnd/

n bảng Anh
right 

/raɪt/

adj, adv bên phải
salt 

/sɒlt/

n muối
second 

/ˈsekənd/

adj, adv thứ hai, thứ nhì
soda 

/ˈsəudə/

n sô đa
supermarket 

/ˈsuːpəˌmɑ:kɪt/

n siêu thị
telephone box 

/ˈtelɪfəʊn,bɒks/

n phòng điện thoại công cộng
third 

/θɜ:d/

adj, adv thứ ba
vinegar 

/ˈvɪnɪgə(r)/

n giấm
whisky 

/ˈwɪski/

n rượu whisky 
a whisky 

/əˈwɪski/

n một ly rượu whisky 
a double whisky 

/əˈdʌbļˈwɪski/

n một ly whisky lớn
with  /wɪð/ prep có, với 

Expressions
 


Is there a (post office) near here?: 
Thank you
That's all right:
Could you pass the (salt) please?
Certainly
Here you are
How much is that?
Are you on the phone?
What's your number?

People's names

Last name

First name

Female Male
Connor

 
Ann
Mary
 
Bill
Mike
 

Listening

Mời bạn nghe các đoạn hội thoại sau:


A Excuse me. 
B Yes?
A Is there a post office near here?
B Yes, there is.
A Is it far?
B No, it isn't very far. First right, second left.
A Thank you very much.
B That's all right.
post office
bus stop
bank
café
telephone box
supermarket

first
second
third 

C Mrs. Connor, could you pass the salt please?
D Certainly.
C Thank you very much.
D And the pepper?
C No, thank you.
salt
sugar
bread
vinegar

pepper?
milk?
butter?
oil? 
E Good evening.
F Good evening.
E Half of bitter, please.
F Here you are, sir.
E Thank you very much. How much is that?
F 15p.

 

a pint
half a pint
a whisky
a double whisky

with lemon
with soda
with Coke

10p
£1.15
£1.50
G Are you on the phone?
H Yes, I am.
G What's your number?
H 23306.
23306
66880
067432
72258
10443
90537
47925


Grammar

Could you + verb (động từ).....? dùng như một lời đề nghị lịch sự và thường được đáp lại bằng sure (tất nhiên rồi) hoặc certainly (tất nhiên rồi) nếu người nghe chấp thuận lời đề nghị đó.
E.g.
        Could you pass the salt, please?
        Sure. Here you are.
    =  Certainly. Here you are. 
Here you are được dùng kèm với động tác khi đưa một vật gì cho người khác.

How much + is + noun/pronoun? Giá bao nhiêu? (dùng cho danh từ số ít)
Để trả lời cho câu hỏi này ta dùng:
It is + price
(giá) Nó giá...

How much + are + noun/pronoun? Giá bao nhiêu? (dùng cho danh từ số nhiều)
Để trả lời cho câu hỏi này ta dùng:
They are + price (giá) Chúng giá...

 
Questions Answers
How much is the fridge?
How much is it?
How much are those knives?
How much are they?
It is 100 pounds.
It's 50 pence.
They are 32 pounds.
They're 2 dollars.

Tuy nhiên trong giao tiếp thực tế người ta thường trả lời ngắn gọn các câu hỏi về giá.
E.g.  
How much is that pen?   10 pounds.
How much are they?        35 dollars. 

Cách đọc số điện thoại
 
- Đọc riêng lẻ từng số một.
 - Số không (0) đọc là
/əʊ/ như chữ "o" trong bảng chữ cái.
 - Hai số đứng cạnh nhau đọc là
double /ˈdʌb.ļ/
 
- Đọc theo nhịp từng 2, 3 hay 4 số một tùy theo mã vùng dài hay ngắn.
 E.g.
 098 765 3261 =  o nine eight, seven six five, three two six one.
 003 215 4655 = double o three, two one five, four six double five.

Language Summary

 
Could you pass the  salt,
pepper,
milk,
butter,
oil,
please? Certainly. Here you are.
Sure. Here you are. 
How much is it?
the pen?
It is 100 pounds.
50 pence.
2 dollars.
How much  are they?
the pens?
They are

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.959
  Thành viên mới nhất:
  JosephZoola
  Đang trực tuyến: 554
  Đóng