Unit 8 - A family reunion
Unit 8 - A family reunion Một cuộc xum họp gia đình

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng Who để hỏi về tên, diện mạo hay chức năng của một hay nhiều người và dùng What colour để hỏi về màu sắc.

Vocabulary - từ vựng

astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/ n phi hành gia
black /blæk/ adj màu đen
blouse /blaʊz/ n áo cánh (nữ)
blue /bluː/ adj màu xanh nước biển
brown /braʊn/ adj nâu
camera /ˈkæm.rə/ n máy ảnh
captain /ˈkæp.tɪn/ n đại úy
children /ˈtʃɪl.drən/ n trẻ con, con cái
clothes /kləʊðz/ n quần áo
coat /kəʊt/ n áo khoác
colour /ˈkʌl.əʳ/ n màu sắc
come /kʌm/ n đến
doctor = Dr /ˈdɒk.təʳ/ n bác sĩ
dress /dres/ n áo đầm dài
family /ˈfæm.əl.i/ n gia đình
football /ˈfʊt.bɔːl/ n bóng đá
grandson ˈgrænd.sʌn/ n cháu nam (nội/ngoại)
green /griːn/ adj xanh lá cây
grey /greɪ/ adj xám
housewife /ˈhaʊs.waɪf/ n nội trợ
international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ adj (thuộc về) quốc tế
jacket /ˈdʒæk.ɪt/ n áo vét
jeans /dʒiːnz/ n quần gin
nice /naɪs/ adj lý thú, hay (nghĩa trong bài)
orange /ˈɒr.ɪndʒ/ adj da cam
pink /pɪŋk/ adj hồng
pullover /ˈpʊlˌəʊ.vəʳ/ n áo len chui cổ
queen /kwiːn/ n nữ hoàng
red /red/ adj đỏ
reunion /ˌriːˈjuː.ni.ən/ n sự đoàn tụ
shirt /ʃɜːt/ n áo sơ mi
shoe /ʃuː/ n giày
shorts /ʃɔːts/ n quần sooc
skirt /skɜːt/ n váy đầm
sock /sɒk/ n vớ, tất
surprise /səˈpraɪz/ adj sự ngạc nhiên
T. shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ n áo cộc tay
trousers /ˈtraʊ.zəz/ n quần
white /waɪt/ adj trắng
who /huː/ pron ai, người nào
wife /waɪf/ n vợ
yellow /ˈjel.əʊ/ adj vàng

Expressions - Cách diễn đạt

Come in. vào đi, mời vào
Who's that? ai đó, ai đấy?
It's me. là tôi, tôi đây.
This is my wife. Đây là vợ tôi
How do you do?  Chào (một cách lịch sự, trang trọng khi gặp nhau lần đâu tiên)
This is a nice surprise! Đây là một điều ngạc nhiên thật thú vị!

People's names - Tên người

Last name (họ) First name (tên)
Female (nữ) Male (nam)
Adams
Bardot
Clark
Elizabeth
Martin
McCartney
Prim
Turner
Ethel


 
Billy
Jimmy
Kevin
Paul
Tom


 

How English people greet each others? Người Anh chào nhau như thế nào?

- Cách gọi tân mật (chỉ gọi tên) 
E.g. Jimmy, Tom, Mary, Ethel
- Cách gọi trang trọng dùng Ms./Mr./Mrs./Miss. + họ hoặc cả họ và tên.
E.g. Mrs. Turner, Mr. Martin Paul, Miss. Prim

- Một cách gọi trang trọng khác là gọi học vị hay chức vị + họ hoặc họ và tên.
E.g. Dr. Clark Bác sĩ Clark
           Captain Adams.

Geographical names - Tên địa danh

Britain
Ireland
Scotland
Wales
West Germany
nước Anh
nước Ailen
nước Xcốtlen
xứ Wales
Tây Đức

Listening
 
Mời bạn nghe đoạn hội thoại sau:


Mrs. Turner Who's that? Who's that?
Tom It's me... Tom.
Mrs. Turner Tom?
Tom Yes, Tom... your grandson, ... from Canada!
Mrs. Turner Oh, Tom! Come in!
Tom This is my wife, Mary.
Mrs. Turner Oh, how do you do?
Tom ... and these are our children, Jimmy and Ethel.
Mrs. Turner Hello, Jimmy. Hello, Ethel. Well, this is a nice surprise!


Look at Mrs. Turner. Her skirt's black.
Her blouse is white.
Look at Tom. His jacket's brown. His trousers are grey.
Look at Mary. Her dress is pink. Her shoes are orange.
Look at Jimmy. His shirt's red. His shorts are green.
Look at Ethel. Her T-shirt's yellow. Her jeans are blue.

Grammar - Ngữ Pháp

Who + be + subject?

Who + be + subject? Được dùng để hỏi về tên, diện mạo hay chức năng của một hay nhiều người.
Hãy xem bảng ví dụ dưới đây. Chú ý cách sử dụng to be ở dạng số it và số nhiều biến đổi theo từng đại từ (PRONOUN).

 

QUESTIONS CÂU HỎI ANSWERS CÂU TRẢ LỜI
Who be

 subject

 Subject

be

Pronoun/noun

Who is it? Ai đó?
this? Ai đây?
that? Ai đó?

It
 is
Tom. Là Tom đây.
Ethel. Là Ethel đây.
me. Là tôi đây.
Ms. Ann. Cô ấy là Ann
she? Cô ấy là ai? She
he? Anh ấy là ai? He Dr. Clark. Ông ấy là tiến sĩ Clark.
Who am I? Tôi là ai? You are a mad man. Anh là 1 người điên.
Who are you? Bạn là ai? I am your doctor.*Tôi là bác sĩ của anh.
you? Các bạn là ai? We are astronauts.*Chúng tôi là phi hành gia.
we? Chúng tôi là ai? You Billy and Jimmy. Các bạn là Billy và Jimmy.

 

What colour + be + subject?

What colour + be + subject? dùng để hỏi về màu sắc.

 

QUESTIONS CÂU HỎI ANSWERS CÂU TRẢ LỜI
What colour  be subject Subject be colour
What colour
is
 
it? Nó màu gì?
your car? Xe của bạn màu gì.
It    is white. Nó màu trắng
What colour are they? Chúng màu gì?
the T. shirts? Những cái áo cộc tay đó màu gì?
They are green. Chúng màu xanh da trời.

Note

eans, shorts, trousers là danh từ luôn ở dạng số nhiều nên to be đi cùng cũng ở dạng số nhiều (are).
E.g.
My trousers are yellow. Quần âu của tôi màu vàng.
Your jeans are blue. Quần bò của bạn màu xanh da trời.
What colour are your shoes Đôi giày của bạn màu gì?
They're brown.*Chúng màu nâu

Summary - Tổng kết
 

Who is it?
's this?
's that?
It's Tom. He's a student.
Mary. She's a doctor.

What colour

is it?
are they?

It's
They're

yellow.

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.362
  Thành viên mới nhất:
  thungancute123
  Đang trực tuyến: 156

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng