Unit 10 - Is there any wine in the bottle?
Unit 10 - Is there any wine in the bottle? Có chút rượu nào trong chai không?

Trong bài 6 bạn đã học về There be được sử dụng với danh từ đếm được (countable noun). Trong bài này bạn sẽ được học thêm cách sử dụng There be với danh từ không đếm được và There be kết hợp với How much & How many để hỏi xem có bao nhiêu cái gì đó.


Vocabulary

 

a lot

/ə'lɒt/

pron, adv

rất nhiều

banana

/bəˈnɑːnə/

n

quả chuối

beer

/bɪə(r)/

n

bia

bottle

/ˈbɒtļ/

n

cái chai, lọ

cheese

/tʃiːz/

n

phó mát

chicken

/ˈtʃɪkɪn/

n

con gà, thịt gà

empty

/ˈempti/

adj

trống, rỗng không

freezer

/ˈfriːzə(r)/

n

tủ đá

hamburger

/ˈhæmˌbɜːgə(r)/

n

lát thịt bò băm

how many

/haʊ ˈmeni/

adv

bao nhiêu (dùng với danh từ đếm được)

how much

/haʊ ˈmʌtʃ/

adv

bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được)

jar

/dʒɑː(r)/

n

vại, lọ, bình

jug

/dʒʌg/

n

bình sâu có tay cầm

meat

/miːt/

n

thịt

mushroom

/ˈmʌʃruːm/

n

nấm

onion

/ˈʌnjən/

n

củ hành

pea

/piː/

n

đậu (đậu Hà Lan)

rice

/raɪs/

n

gạo

tomato

/təˈmɑːtəʊ/

n

cà chua
wine /waɪn/ n

rượu vang

 

Expressions

 

How much is there?
How many are there?
Có bao nhiêu? (dùng cho danh từ không đếm được)
Có bao nhiêu? (dùng cho danh từ đếm được)
There is a lot.
There are a lot.
Có nhiều. (dùng cho danh từ không đếm được)
Có nhiều. (dùng cho danh từ đếm được)
There isn't any. Không có chút nào.

Listening

Hãy nghe audio sau để xem cách sử dụng của There be & How much/How many


There's some rice in the jar.
There's some milk in the bottle.
There's some sugar in the jar.
There's some oil in the bottle.
There's some water in the jug.
There's some wine in the bottle.


There are some apples on the table.
There are some eggs on the table.
There are some oranges on the table.
There are some bananas on the table.
There are some lemons on the table.
There are some onions on the table.

There isn't any butter.

There isn't any cheese.

There isn't any beer.

There aren't any tomatoes.

There aren't any mushrooms.

There aren't any eggs.

The fridge is empty.

Is there any cheese in the fridge.
Yes, there is.
Is there any butter in the fridge?
No, there isn't.
Are there any eggs in the fridge?
Yes, there are.
Are there any tomatoes in the fridge?
No, there aren't.

Grammar

countable nouns & uncountable nouns danh từ đếm được & danh từ không đếm được

countable nouns (danh từ đếm được) là danh từ mà chúng ta có thể đếm hay dùng với số đếm. Ví dụ "pen" (cái bút). Chúng ta có thể đếm được 1 cái bút, 2 cái bút hay nhiều hơn. Dưới đây là một số ví dụ nữa với danh từ đếm được:

 • dog, cat, animal, man, person
  bottle, box, litre
  coin, note, dollar
  cup, plate, fork
  table, chair, suitcase, bag
 • Danh từ đếm được có thể là số ít hoặc số nhiều:

  My dog is big Con chó của tôi to
  My dogs are hungry  Những con chó của tôi đói

  Khi danh từ đếm được là số ít, ta phải sử dụng a/an/the/my/this trước nó:
  There's an orange on the table. (không dùng There's orange on the table.)
  Where is my bottle? (không dùng Where is bottle?)

  Khi danh từ đếm được là số nhiều, ta phải sử dụng s/es sau nó:
  There are oranges on the table Có những quả cam ở trên bàn
  There aren't any tomatoes on the table? Không có cà chua ở trên bàn
  uncountable nouns (danh từ không đếm được) là danh từ chỉ chất liệu, khái niệm...mà chúng ta không thể đếm được. Ví dụ: chúng ta không thể đếm được "milk" (sữa), chúng ta có thể đếm được những chai sữa hoặc những lít sữa nhưng bản thân sữa thì chúng ta không thể đếm được. Dưới đây là một số ví dụ nữa với danh từ không thể đếm được:

  • music, art, love, happiness
   advice, information, news
   furniture, luggage
   rice, sugar, butter, water
   electricity, gas, power
   money, currency

  Chúng ta sử dụng danh từ không đếm được như là một danh từ số ít và sử dụng động từ số ít với nó:
  This news is very important. (is là động từ to be) Thông tin này rất quan trọng
  Your luggage looks heavy Hành lý của cô trông có vẻ nặng
  (looks là động từ to look được chia ngôi thứ 3 số ít. Bạn sẽ được học về động từ thường sau)
  Không sử dụng a/an với danh từ không đếm được. Chúng ta không thể nói "an information" hoặc "a music". Nhưng chúng ta có thể nói a something of + danh từ không đếm được:
  a piece of news một mẩu tin (không nói a news)
  a bottle of water một chai nước (không nói a water)
  a grain of rice một hạt gạo (không nói a rice)


  some/any/a lot   
  There's some water in the fridge.

  There are some oranges in the fridge.

  There isn't any water in the fridge.  

  Is there any water in the fridge?
  Yes, there is.  

  There aren't any oranges in the fridge.  

  Are there any oranges in the fridge?  
  No, there aren't.

  There is a lot of water in the fridge. 

  There isn't a lot of water in the fridge.   

  Are there a lot of oranges in the fridge?

  Yes, there are.

  There is + uncountable noun

  There be (there is, are, was, were, etc.) được sử dụng để diễn tả cái gì đó tồn tại hay xảy ra.
  Muốn biết cách sử dụng There be ở thời hiện tại (There is/There are)  với danh từ đếm được mời bạn xem lại bài 6.

  Khi sử dụng There be + uncountable noun (danh từ không đếm được) ta luôn để nó ở dạng số ít (There is)
  Sau đây là những ví dụ dùng There is với 3 thể Khẳng định (Affirmative), Phủ định (Negative) và Nghi vấn (Interrogative).
   

  1 Affirmative

  There is  uncountable noun adverb/
  prepositional phrase (trạng từ hoặc cụm giới từ)
  Listening & translating
  There is
  There's
  some rice
  some milk
  in the jar.
  in the bottle.
  Có một chút gạo ở trong hũ.
  Có một ít sữa ở trong chai.

  2 Negative (thêm not sau to be)

  There is not  uncountable noun adverb/
  prepositional phrase(trạng từ hoặc cụm giới từ)
  Listening & translating
  There isn't
  There's not
  any rice
  any milk
  in the jar.
  in the bottle.
  Không có chút gạo nào ở trong hũ.
  Không có ít sữa nào ở trong chai.

  3 Interrogative (Đảo to be lên trước there)

  Is there  uncountable noun adverb/
  prepositional  phrase (trạng từ hoặc cụm giới từ)
  Listening & translating
  Is there any rice
  any milk
  in the jar?
  in the bottle?
  Có chút gạo nào ở trong hũ không?
  Có ít sữa nào ở trong chai không?

  Yes, there is Vâng, có
  hay No, there isn't Không, không có

  How much/How many

  How muchHow many đều có nghĩa là "bao nhiêu". Nhưng How much chỉ được dùng với danh từ không đếm được (uncountable noun). Còn How many được sử dụng với danh từ đếm được (countable noun).

  Ta có thể kết hợp chúng với there be để đặt câu hỏi "có bao nhiêu" theo mẫu sau:
   

  How much + uncountable noun + is there...?

  How many + countable noun + are there...?

  How much water is there in the fridge? Có bao nhiêu nước trong tủ lạnh? There is some.
  a lot.
  Có một chút.
  Có rất nhiều.
  butter Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?
  How many apples are there Có bao nhiêu táo trong tủ lạnh? There are Có một vài quả.
  Có rất nhiều.
  oranges Có bao nhiêu cam trong tủ lạnh?

  Practice

  Language Summary

  There's some water.
  There isn't any water.
  Is there any water? Yes, there is.
  No, There isn't.
  How much water is there? There's a lot.
  There're some.
  There are some apples.
  There aren't any apples.
  Are there any apples? Yes, there are.
  No, there aren't.
  How many apples are there? There are a lot.
  There are some.


  Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  HỎI ĐÁP NHANH
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
  Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

  Giúp bạn giải bài tập các môn

   Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
   THỐNG KÊ
   Tổng số thành viên: 3.302.362
   Thành viên mới nhất:
   Ramonusand
   Đang trực tuyến: 549

   Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

   Đóng