Unit 14: At the hairdresser's
Unit 14: AT THE HAIRDRESSER'S

Vocabulary

athletic /ˈdʒɒk.stræp/ adj dáng thể thao (khỏe mạnh và dẻo dai của người hay chơi thể thao.)
band /bænd/ n ban nhạc
cook /kʊk/ v nấu ăn
cricket /ˈkrɪk.ɪt/ n môn crikê
dance /dɑːnts/ v khiêu vũ
drive /draɪv/ v lái xe
drum /drʌm/ n trống
electric /ɪˈlek.trɪk/ adj (thuộc về) điện, (sử dụng) điện.
excellent /ˈek.səl.ənt/ adj xuất sắc
football /ˈfʊt.bɔːl/ n bóng đá
golf /gɒlf/ n môn đánh gôn
hairdresser's /ˈheəˌdres.əz/ n tiệm uốn tóc
handsome /ˈhæn.səm/ adj đẹp trai
harmonica /hɑːˈmɒn.ɪ.kə/ n khẩu cầm, đàn harmonica
intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənts/ adj thông minh
iron /aɪən/ v là, ủi
language /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ n ngôn ngữ, tiếng
piano /piˈæn.əʊ/ n đàm dương cầm, đàn piano
plane /pleɪn/ n máy bay
play /pleɪ/ v chơi
organ /ˈɔː.gən/ n đàn organ
really /rɪəl/ adv thực sự
rugby /ˈrʌg.bi/ n môn bóng bầu dục
saxophone /ˈsæk.sə.fəʊn/ n kèn xacxô (nhạc khí)
see /siː/ v nhìn, trông thấy
sew /səʊ/ v may vá
sing /sɪŋ/ v hát
ski /skiː/ v trượt tuyết
speak /spiːk/ v nói
sports /spɔːt/ n các môn thể thao
swim /swɪm/ v bơi
type /taɪp/ v đánh máy
wonderful /ˈwʌn.də.fəl/ adj tuyệt vời

People's names

First names

Surnames

Female Male
Jane
Sally
   

Expressions

Really? Thật vậy sao? Dùng để hỏi khi nghi ngờ hoặc ngạc nhiên về điều vừa nghe.
Pardon? Dạ? hả? Dùng để yêu cầu người khác lặp lại câu vừa nói.

Note

Một số danh từ khi thêm 's lại mang một nghĩa khác, rất dễ gây nhầm lẫn với sở hữu cách như:

hairdresser = thợ làm đầu
hairdresser's = tiệm làm đầu (đôi khi được hiểu là "của thợ làm đầu")

Ví dụ:

"Where are you going?". "to the hairdresser's" (hairdresser's trong câu này được hiểu là "tiệm làm đầu")
"Whose trousers are they?". "They're the hairdresser's." (hairdresser's trong câu này được hiểu là "của người thợ làm đầu")

Tương tự như:

- tailor thợ may
- stationer người bán hàng văn phòng phẩm
- barber  thợ cắt tóc
- grocer người bán tạp hóa
- tailor's  tiệm may
- stationer's cửa hàng văn phòng phẩm
- barber's  tiệm cắt tóc
- grocer's  cửa hàng tạp hóa

Listening

Mời bạn nghe audio sau:


Trong bài này chúng ta sẽ học về động từ khuyết thiếu (modal verb) CAN CAN'T để nói xem ai đó, cái gì đó có hay không có khả năng làm gì.
Mời bạn nghe đoạn hội thoại sau xem Jane và Shally sử dụng CAN CAN'T để nói gì nhé.

Jane: ... Oh, yes, my husband's wonderful!
Sally: Really? Is he?
Jane: Yes, he's big, strong and handsome!
Sally: Well, my husband isn't very big, or very strong... but he's very intelligent.
Jane: Intelligent?
Sally: Yes, he can speak six languages.
Jane: Can he? Which languages can he speak?
Sally: He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic and Japanese.
Jane: Oh!... My husband's very athletic.
Sally: Athletic?
Jane: Yes, he can swim, ski, play football, cricket and rugby...
Sally: Can he cook?
Jane: Pardon?
Sally: Can your husband cook? My husband can't play sports... but he's an excellent cook.
Jane: Is he?
Sally: Yes, and he can sew, and iron... he's a very good husband.
Jane: Really? Is he English?

Grammar

CAN/CAN'T

Động từ khuyết thiếu (modal verb) Can (có thể) dùng để nói xem ai/cái gì có khả năng làm gì hoặc biết cách làm gì ở thời hiện tại.

E.g.

I can run fast.
I can swim.
She can speak Spanish.
He can cook.

Can't = Can not (không thể) dùng để nói xem ai/cái gì không có khả năng làm gì hoặc biết cách làm gì ở thời hiện tại.

E.g.

He can't play sports.
They can't  fly.

Tùy theo mỗi dạng câu (khẳng định/phủ định/nghi vấn) ta có các cấu trúc sau:

1. Affirmative

S can verb Listening & Vietnamese
I can sing. Tôi có thể hát.
You Bạn có thể hát.
He Anh ấy có thể hát.
She Cô ấy có thể hát.
It Nó có thể hát.
We Chúng tôi có thể hát.
We Chúng ta có thể hát.
You Các bạn có thể hát.
They Họ có thể hát hay.

2. Negative

S can not verb Listening & Vietnamese
I can't
can not
sing. Tôi không thể hát.
You Bạn không thể hát.
He Anh ấy không thể hát.
She Cô ấy không thể hát.
It Nó không thể hát.
We Chúng tôi không thể hát.
We Chúng ta không thể hát.
You Các bạn không thể hát.
They Họ không thể hát.

3. Interrogative

QUESTIONS
Can s verb Listening & Vietnamese
Can I sing? Tôi có thể hát không?
You Bạn có thể hát không?
He Anh ấy có thể hát không?
She Cô ấy có thể hát không?
It Nó có thể hát không?
We Chúng tôi có thể hát không?
We Chúng ta có thể hát không?
You Các bạn có thể hát không?
They Họ có thể hát không?

Để trả lời cho các câu hỏi trên ta dùng:

ANSWERS

Yes, s can Listening & Vietnamese No, s can't Listening & Vietnamese
Yes, you can. Vâng, bạn có thể. No, you can't.

can not

Không, bạn  không thể.
I Vâng, tôi có thể. I Không, tôi không thể.
he Vâng, anh ấy có thể. he Không, anh ấy không thể.
she Vâng, cô ấy có thể. she Không, cô ấy không thể.
it Vâng, nó có thể. it Không, nó  không thể.
you Vâng, các bạn có thể. you Không, các bạn không thể.
we Vâng, chúng ta có thể. we Không, chúng ta không thể.
we Vâng, chúng tôi có thể. we Không, chúng tôi không thể.
they Vâng, họ có thể. they Không, họ không thể.

Note

Can + bare infinitive verb (động từ nguyên thể không có to)

E.g.

Ta nói: She can speak English.
Không nói: She can to speak English.

Practice

Language Summary

I
You
He
She
IT
We
They
can
 
drive.
ski.
type.
dance.
sing.
swim.
play tennis.
speak French.
can not
can't

Can I
You
He
She
It
We
They
drive?
ski?
type?
dance?
sing?
swim?
play tennis?
Yes, I
you
he
she
it
we
they
can.

No,

can not.
can't.

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.959
  Thành viên mới nhất:
  CharlesSlomi
  Đang trực tuyến: 303
  Đóng