Vocabulary

Bài học VIP

Từ vựng bài 5 - Tiếng Anh lớp 11

 


Word Transcript Class Audio Meaning Example
campaign /kæmˈpeɪn/ n chiến dịch Last week, Oxfam launched a new fair trade campaign.
effective /ɪˈfektɪv/ a có hiệu quả Her advice has proved highly effective for my job.
eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ v xóa bỏ More effort is needed to eradicate illiteracy in our country.
eradication /i¸rædi´keiʃən/ n sự xóa bỏ By 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed programmes for Illiteracy Eradication.
ethnic minority /ˈeθnɪk maɪˈnɒrɪti/ n dân tộc thiểu số The Tay and Thai are ethnic minorities in Vietnam.
expand /ɪkˈspænd/ v mở rộng Our company is expanding production to meet its potential.
illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ n mù chữ There is a mass campaign aiming to mobilize 100,000 teachers with the aim of eradicating illiteracy.
mutual respect /ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ n tôn trọng lẫn nhau Friendship is based on mutual respect.
performance /pəˈfɔːməns/ n sự thể hiện, thành tích She explains how sports medicine can help improve athletic performance.
rate /reɪt/ n tỉ lệ The government is anxious to reduce the rate by half within the next ten years.
strategy /ˈstrætədʒi/ n chiến lược To get good results, students must have effective learning strategies.
survey /ˈsɜːveɪ/ n khảo sát, điều tra Our school has conducted a survey of students' attitudes to teachers in the classroom.
universal /ˌjuːnɪˈvɜːsəl/ a thuộc/ có tính toàn cầu Illiteracy is a universal issue.

Luyện tập từ vựng

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống


loading ...

Vocabulary Quiz


loading...

 

 

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

    Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
    THỐNG KÊ
    Tổng số thành viên: 3.313.299
    Thành viên mới nhất:
    Thamlee02
    Đang trực tuyến: 623

    Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

    Đóng