Vocabulary

House Problems
Chào mừng các bạn đến với bài học từ vựng - chủ đề "House Problems". Trong bài học này, các bạn sẽ được làm quen với các từ liên quan đến các vấn đề thường gặp với ngôi nhà của bạn, những động từ, tính từ phổ biến để mô tả những vấn đề đó. Chúc các bạn có một bài học thật hữu ích!
I. Common House Problems
Clogged drain
/klɔːɡd dreɪn/
n. phr.
Tắc cống

Most clogged drain problems are usually easy enough to correct on your own without having to call a plumbing drain specialist.

Water penetration
/ˈwɑːtər ˌpenɪˈtreɪʃn/
compound n.
Thấm nước

Even with a building that has been properly designed to resist water penetration, proper maintenance of building materials requires constant vigilance.

Poor ventilation
/pʊr ˌventɪˈleɪʃn/
n. phr.
Thông gió kém

Since normal daily activities such as breathing, bathing, and cooking create moisture, poor ventilation can spur the growth of mold.

Blocked chimney
/blɑːkt ˈtʃɪmni/
n. phr.
Tắc ống khói

A blocked chimney can ruin your home and endanger your family.

Cracked wall
/krækt wɔːl/
n. phr.
Tường nứt

It is unsightly to have a cracked wall and you should fix it as soon as possible.

Roof leak
/ruːf liːk/
compound n.
Rò rỉ mái

Roof leaks weaken roof structure of the building and destroy household items as well.

II. Some Verbs and Adjectives
Broken
/ˈbroʊkən/
adj.
Bị gãy, bị vỡ

A: How did this vase get broken?
B: I’m sorry. I knocked it off the table yesterday when I was cleaning.

Leak
/liːk/
v.
Rò rỉ

The radiator is leaking again. You should get someone to fix it.

Block
/blɑːk/
v.
Tắc nghẽn

The drain had been blocked for over 4 months before you moved in this house.

Flood
/flʌd/
v.
Làm ngập, làm tràn

If the pipe bursts, it could flood the whole house.

Burn
/bɜːrn/
v.
Cháy

The house has burnt down. Nothing is left of it but a pile of wet ashes.

Stain
/steɪn/
v.
Làm bẩn

I spilled a glass of red wine. It’s completely stained the carpet.

Dent
/dent/
v.
Làm lõm

The back of the vacuum cleaner had been dented before it was delivered to me.

Ruin
/ˈruːɪn/
v.
Làm hỏng, phá hủy

A: What’s wrong with your new shoes?
B: They've got ruined in the mud.

Rip
/rɪp/
v.
Làm rách

When I closed the window yesterday, I ripped a hole in the curtain accidentally.

III. House equipment
Vacuum cleaner
/ˈvækjuəm ˈkliːnər/
compound n.
Máy hút bụi

Daniel Hess invented a vacuum cleaner in 1860. He called it a carpet sweeper.

Ironing board
/ˈaɪərnɪŋ bɔːrd/
compound n.
Cầu là quần áo

If you live in a small space and may not have an ironing board, you can still look fresh and neat by ironing clothes without it.

Washing line
/ˈwɔːʃɪŋ laɪn/
compound n.
Dây phơi quần áo

Washing lines are attached either from a post or a wall, and are frequently located in back gardens, or on balconies.

Dustpan
/ˈdʌstpæn/
n.
Cái hót rác

Benny went inside to get a dustpan and a broom.

Mop
/mɑːp/
n.
Cây lau sàn

Daisy’s shopped online a floor mop at a reasonable price.

Bucket
/ˈbʌkɪt/
n.
Cái xô

One bucket of paint will be enough for the ceiling.

Spanner
/ˈspænər/
n.
Cờ - lê

There’s something wrong with the back wheel. I'll need a spanner to change it.

Screwdriver
/ˈskruːdraɪvər/
n.
Tua vít

Screwdrivers come in a large range of sizes to match the variety of screws.

Pliers
/ˈplaɪərz/
n.
Kìm

Much research has been undertaken to improve the design of pliers so as to make them easier to use.

IV. Common Expressions
It does not work.
Nó hỏng rồi.

A: What's wrong with it?
B: It doesn’t work.

There’s something wrong with something.
Có vấn đề gì đó với cái gì.

There’s something wrong with this vacuum cleaner. It’s making a funny noise.

Have someone do something
Nhờ ai đó làm gì

Please have the janitor arrange for the plumber to deal with the blockage.

Have something done
Nhờ ai đó làm gì

A: The house is too old to move in.
B: We're having it repaired.

Get someone to do something
Nhờ ai đó làm gì

John couldn’t do some difficult exercises, so he got his sister to help him with them.

Get something done
Nhờ ai đó làm gì

A: What are you doing?
B: The central heat system is not working. I must get it fixed.

Need doing …
Cần được/ bị …

The bathroom ceiling needs fixing before we move in.

Need to be done…
Cần được/ bị …

Red wine leaves a stain in material, so it needs to be washed out immediately.

V. Practice
Vocabulary Quiz
Introduction
UNIT 2 - VOCABULARY

HOUSE PROBLEMS

Tổng số câu hỏi
20
Điểm tối đa
200
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
100
Vocabulary Quiz
Question 1 of 20\ Multiple Choice
Choose the correct picture for the word below:
Vacuum cleaner
Choose the correct picture for the word below:
Iron
Choose the correct picture for the word below:
Dustpan and brush
Choose the correct picture for the word below:
Mop
Choose the correct picture for the word below:
Bucket
Choose the correct picture for the word below:
Cloth
Choose the correct picture for the word below:
Ironing board
Choose the correct picture for the word below:
Washing line

Match the halves on the right with ones on the left to complete the expressions:

1
It doesn't
2
There's
3
It's
4
I can't
open it properly.
something wrong with it.
making a funny noise.
work.
Choose the correct word to fill in the blank:

The window in the bathroom is ........

Choose the correct word to fill in the blank:

It has left a ....... on the carpet.

Choose the correct word to fill in the blank:

The radiator is .......

Choose the correct word to fill in the blank:

All the carpets were ...... because of the fire.

Choose the correct word to fill in the blank:

Have you had the lock of the front door ....... ?

Choose the correct word to fill in the blank:

The drain is ....... You should ask someone to fix it.

Click to listen then decide which object is mentioned.
Click to listen then decide which object is mentioned.
Click to listen then decide which object is mentioned.
Click to listen then decide which object is mentioned.
Click to listen then decide which object is mentioned.
Your result
Tổng số câu hỏi
20
Điểm tối đa
200
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
100
Điểm của bạn
Thời gian làm
200
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 26-07-2021
Bài viết: 765
• Điểm thành tích: 95
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 336
_NO COMMENT_
Gửi lúc: 08:19:24 ngày 09-06-2022
꧂ʚ๖ۣۜ✼ -V-a-l-e-r-i-e- ✾ ~♫ ♪ ~ ✿ ✼ ✿ ~ ♫ ♪
Ngày tham gia: 05-01-2021
Bài viết: 802
• Điểm thành tích: 208
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 477
no comment.
Gửi lúc: 12:34:13 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?
Ngày tham gia: 13-06-2021
Bài viết: 275
• Điểm thành tích: 130
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 300
_no comment_
Gửi lúc: 19:15:04 ngày 16-05-2022
Ngày tham gia: 10-01-2016
Bài viết: 703
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 564
_No comment_
Gửi lúc: 07:34:53 ngày 20-02-2022
•❅──────✧❅*✧・゚ ᴍɪɴʜ ᴛʜư *✧・゚:•❅──────✧❅
Ngày tham gia: 07-03-2021
Bài viết: 15
• Điểm thành tích: 29
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 100
Very good , i love this websiten
Gửi lúc: 16:48:49 ngày 04-12-2021
BRO_/
Đóng