Grammar

Grammar Unit 7
Video - Bài giảng
Practice - Bài luyện tập
Vocabulary Quiz
Introduction

UNIT 7 - GRAMMAR

GERUND AND INFINITIVE

TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
200
Vocabulary Quiz
Question 1 of 40\ Multiple Choice

Choose the correct answer to complete the following sentence

I’ve invited Mark and Anna ....... in the art festival in June.

Choose the correct answer to complete the following sentence

I don’t mind ....... at home to rehearse for the performance.

Choose the correct answer to complete the following sentence

I know you don’t approve of ....... so I won’t smoke in here.

Choose the correct answer to complete the following sentence

The doctor told me ....... in bed, but it’s so boring.

Choose the correct answer to complete the following sentence

Don’t keep on ........ about his art gallery. It’s upsetting me.

Choose the correct answer to complete the following sentence

Don’t forget ....... when you go to bed.

Choose the correct answer to complete the following sentence

It’s raining outside. Would you prefer ...... in?

Choose the correct answer to complete the following sentence

My boss told me not ........ the office before five.

Choose the correct answer to complete the following sentence

Sometimes I think you enjoy ........ me.

Choose the correct answer to complete the following sentence

He has promised ....... me prepare for the exhibition this afternoon.

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

Click to choose the correct form of the verb to complete the dialogue

The following letter contains THREE mistakes. Read and click to define them.

Your result
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
200
Điểm của bạn
Thời gian làm
400
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-01-2016
Bài viết: 703
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 555
_No comment_
Gửi lúc: 16:31:27 ngày 20-02-2022
•❅──────✧❅*✧・゚ ᴍɪɴʜ ᴛʜư *✧・゚:•❅──────✧❅
Ngày tham gia: 28-02-2018
Bài viết: 406
• Điểm thành tích: 18
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 417
_No Comment_
Gửi lúc: 08:55:24 ngày 02-12-2021
﹏N͟͟͟͟O͟͟͟͟W͟͟✔OR͟͟͟͟✔NE͟͟͟͟V͟͟ER﹏
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 2147
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 431
_No Comment_
Gửi lúc: 18:06:35 ngày 15-10-2021
Ngày tham gia: 25-02-2021
Bài viết: 613
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 385
nô còm men :))
Gửi lúc: 15:17:14 ngày 07-10-2021
Phúc
Ngày tham gia: 09-07-2021
Bài viết: 427
• Điểm thành tích: 55
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 323
_No Comment_
Gửi lúc: 11:16:35 ngày 12-09-2021
Řłįňɦ²
Đóng