Grammar

Grammar Unit 8
Video - Bài giảng
Practice - Bài luyện tập
Grammar Quiz
Introduction

UNIT 8- GRAMMAR

Endings of Nouns, Adjectives and Verbs


TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
250
Grammar Quiz
Question 1 of 50\ Multiple Choice

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Choose the correct word form of the red word (Noun, Verb, Adjective, Adverb)

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Click the best form of the word to complete the following sentence

Choose the best word to complete the sentence


Read the ____ on the box before your make the cake.

instruct
instructions
instructing
instructed

Choose the best word to complete the sentence


This light comes on ____ at five o’clock.

automation
automatic
automate
automatically

Choose the best word to complete the sentence


The aim of policy is the _____ of peace.

preserve
preserving
preservation
preserved

Choose the best word to complete the sentence


What’s the _____ of Vietnam?

population
popular
populate
populous

Choose the best word to complete the sentence


Ten pounds for a good dictionary seems _____ enough.

reasoned
reason
reasoning
reasonable

Choose the best word to complete the sentence

To her great _____, it rained on the day off the picnic.

disappoint
disappointed
disappointing
disappointment

Choose the best word to complete the sentence


Farmers fertilize their land to make it _____.

produce
products
productive
production

Choose the best word to complete the sentence


One _____ way to improve your English is to practice it daily.

effective
effect
effectively
effectional

Choose the best word to complete the sentence


I always get _____ when I wear new clothes.

excite
excitement
exciting
excited

Choose the best word to complete the sentence


Their holidays were so _____ that they did not want to go back to work.

enjoy
enjoying
enjoyable
enjoyment

Choose the best word to complete the sentence


The film gives us _____ insight into life in Brazil. It’s worth seeing!

valuable
invaluable
value
evaluate

Choose the best word to complete the sentence


We were amazed at the ____ of the Great Barrier Reef.

beautiful
beautifully
beautify
beauty

Choose the best word to complete the sentence


It is unreasonable to consider any language as the _____of any particular nation.

possess
possession
possessive
possesses

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Choose the correct word form to complete the sentence

Your result
Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
250
Điểm của bạn
Thời gian làm
500
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-01-2016
Bài viết: 703
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 564
_No comment_
Gửi lúc: 07:36:12 ngày 20-02-2022
•❅──────✧❅*✧・゚ ᴍɪɴʜ ᴛʜư *✧・゚:•❅──────✧❅
Ngày tham gia: 14-06-2019
Bài viết: 49
• Điểm thành tích: 105
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 575
^_^ ━━╤デ╦︻ =)
Gửi lúc: 10:21:27 ngày 27-01-2022
Ogiwara~Sayu
Ngày tham gia: 28-02-2018
Bài viết: 406
• Điểm thành tích: 18
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 419
_No Comment_
Gửi lúc: 08:56:30 ngày 02-12-2021
﹏N͟͟͟͟O͟͟͟͟W͟͟✔OR͟͟͟͟✔NE͟͟͟͟V͟͟ER﹏
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 2147
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 432
_No Comment_
Gửi lúc: 18:07:17 ngày 15-10-2021
Ngày tham gia: 12-03-2020
Bài viết: 621
• Điểm thành tích: 52
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 345
ohiuu9iohy;yt .go;/i9n
Gửi lúc: 11:53:28 ngày 07-10-2021
Uye
Đóng